Δήλωση και διανομή διδακτικών συγγραμμάτων εαρ. εξ 2019-20