Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής (Τ.Ε.Δ.Δ.) χορηγεί Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και  Διδακτικής Επάρκειας (Π.Π.Δ.Ε.) σε φοιτητές/τριες και απόφοιτους του Τμήματος.

Το Π.Π.Δ.Ε. απονέμεται σε φοιτητές/τριες καθώς και σε απόφοιτους του Τμήματος που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα τα οποία καταγράφονται στον Πίνακα 1. Τα μαθήματα αυτά εμπίπτουν στις θεματικές περιοχές της εκπαίδευσης και αγωγής, της μάθησης και διδασκαλίας, καθώς και της διδακτικής στο πεδίο της διατροφής και περιλαμβάνουν τρία «δάνεια» μαθήματα τα οποία οι συμμετέχοντες/ουσες στο πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν στο Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Τ.Ο.Β.Α.) της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και ένα μάθημα που ανήκει στα υποχρεωτικά μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τ.Ε.Δ.Δ. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες/ουσες υποχρεούνται να εκπονήσουν Πρακτική άσκηση η οποία περιλαμβάνει παρακολούθηση και διδασκαλία σε σχολεία ελάχιστης διάρκειας ογδόντα (80) ωρών. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στους αιτούντες φοιτητές/τριες και απόφοιτους του Τ.Ε.Δ.Δ. μέσω του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης στην Κοινότητα.

Πίνακας 1: Ομάδα μαθημάτων για τη χορήγηση Π.Π.Δ.Ε.

 

α/α

Μάθημα

Σχόλια

1

Παιδαγωγική Ψυχολογία

δάνειο-μάθημα Τ.Ο.Β.Α.

Γ’ εξάμηνο

2

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη

δάνειο-μάθημα Τ.Ο.Β.Α.

Γ’ εξάμηνο

3

Διδακτική μεθοδολογία

δάνειο-μάθημα Τ.Ο.Β.Α.

Δ’ εξάμηνο

4

Διατροφική Αγωγή

μάθημα κορμού Τ.Ε.Δ.Δ.

Στ’ εξάμηνο

5

Πρακτική Άσκηση

Διάρκεια: 80 ώρες

 

Η διαδικασία χορήγησης ΠΠΔΕ από το ΤΕΔΔ σε φοιτητές/τριες ή και αποφοίτους/ες του Τμήματος είναι δωρεάν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων/ουσών

Ο μέγιστος συνολικός αριθμός των φοιτητών/τριών και αποφοίτων του Τ.Ε.Δ.Δ., που επιλέγονται προκειμένου να παρακολουθήσουν τα οριζόμενα για τη λήψη του Π.Π.Δ.Ε. μαθήματα ανά ακαδημαϊκό έτος, καθορίζεται σε ετήσια βάση στην αρχή του έτους μετά από συν-απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Δ.Δ και του Τ.Ο.Β.Α. Κάθε ακαδημαϊκό έτος, ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Π.Π.Δ.Ε. μοιράζεται εξ ίσου σε απόφοιτους, φοιτητές/φοιτήτριες τέταρτου έτους και φοιτητές/φοιτήτριες τρίτου έτους. Αν δεν υπάρχουν αιτήσεις σε κάποια εκ των παραπάνω τριών κατηγοριών, ο συνολικός αριθμός μπορεί να προκύψει από τις υπόλοιπες κατηγορίες υποψηφίων. Οι επιλεχθέντες απόφοιτοι ή φοιτητές/τριες οφείλουν να παρακολουθήσουν τα δάνεια μαθήματα που παρέχονται από το Τ.Ο.Β.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος ένταξής τους στο πρόγραμμα Π.Π.Δ.Ε. Ως μέγιστος χρόνος επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος Π.Π.Δ.Ε ορίζονται τα 4 εξάμηνα.

Δικαίωμα κατάθεσης αίτησης για την παρακολούθηση του προγράμματος Π.Π.Δ.Ε. έχουν:

α) οι απόφοιτοι του Τ.Ε.Δ.Δ.,

β) οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τα τρία πρώτα έτη σπουδών και δεν οφείλουν υποχρεωτικά, για την απόκτηση δικαιώματος συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, μαθήματα ενώ παράλληλα οφείλουν έως 6 μαθήματα συνολικά,

γ) οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τα δύο πρώτα έτη σπουδών και οφείλουν έως 4 μαθήματα.

Κριτήρια κατάταξης των αιτούντων/ουσών:

α) τον βαθμό πτυχίου για τους/τις απόφοιτους,

β) τον μέσο όρο επίδοσης τη χρονική στιγμή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα για τους/τις προπτυχιακούς φοιτητές/τριες.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρακολούθησης του Π.Π.Δ.Ε., ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου, του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους.

Αναζήτηση Μαθημάτων