Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ.

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την εποπτεία και τον συντονισμό του συνόλου των μεταπτυχιακών δραστηριοτήτων του Τμήματος. Η Σ.Ε. απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό διδακτικό έργο ή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών. Τα μέλη της Σ.Ε. εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος και η θητεία τους είναι δύο (2) έτη.

Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ. έχει την ευθύνη της διοικητικής, οργανωτικής και λειτουργικής διεύθυνσης του Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία και την ποιοτική βελτίωση του Π.Μ.Σ.. Είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στα αρμόδια όργανα, τη σύναψη συμβάσεων για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών. Ο Διευθυντής είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία. Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή και είναι του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο συνεχόμενες θητείες. Η θητεία και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. θα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Νόμου.

ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή

Διευθυντής ΠΜΣ:

Νομικός Τζώρτζης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής:

Καλιώρα Ανδριάνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κοντογιάννη Μερόπη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αρναούτης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής
Τέντα Ρωξάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Msc Public Health and Nutrition

Διευθυντής ΠΜΣ:

Παναγιωτάκος Δημοσθένης, Καθηγητής

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής:

Γιαννακούλια Μαίρη, Καθηγήτρια
Μανιός Ιωάννης, Καθηγητής
Μπόσκου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναστασίου Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή
Public Health & Nutrition
Κινητικότητα Erasmus

Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κεντρικό Κτήριο, 1ος όροφος.
Τηλ: 210 9549158
Τηλ: 210 9549130
email: esofou[AT]hua.gr
Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα έως Πέμπτη 13.00-15.00

Υποδομές & Φοιτητική Μέριμνα

Υλικοτεχνική Υποδομή
Φοιτητική Μέριμνα
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Β.Κ.Π.)
Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας
Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών
Ρυθμίσεις και Παροχές για Ειδικές Ομάδες Φοιτητών
Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Στοχοθεσία
Πολιτική Ποιότητας
Δημοσιοποιημένη Πολιτική Υποστήριξης & Ανάπτυξης του ΠΜΣ Προσωπικού

Ενημερωτικά φυλλάδια & κανονισμοί σπουδών

Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή (pdf)
Public Health and Nutrition (pdf)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Κανονισμός Σπουδών Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή (2018)

Χρήσιμα Έντυπα

Πρότυπο Αίτησης (γενικό)
Αίτηση Αναστολής Φοίτησης
Αίτηση Παράτασης Φοίτησης
Αίτηση Ορισμού Θέματος και Μελών ΜΔ Επιτροπής
Αίτηση Αλλαγής Θέματος ΜΔ
Αίτηση Αλλαγής Θέματος και Επιβλέποντα ΜΔ
Αίτηση Αλλαγής Θέματος και Μελών ΜΔ