Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2022-2026

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής εναρμονίζεται με το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και περιστρέφεται γύρω από τους παρακάτω τέσσερις (4) άξονες:
1. Ακαδημαϊκή Ανάπτυξη και Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών
2. Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας
3. Ενίσχυση της Εξωστρέφειας – Διεθνοποίηση
4. Βιωσιμότητα – Διατήρηση Φυσιογνωμίας
Οι παραπάνω τέσσερις άξονες δεν αναπτύσσονται αποκομμένα, αλλά σε μεγάλο βαθμό παρατηρούνται
αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση των νέων στρατηγικών στόχων του Τμήματος είναι η εκτίμηση των Ισχυρών/Αδύνατων σημείων του Τμήματος αλλά και των Ευκαιριών/Προκλήσεων που δημιουργεί το σύγχρονο εξωτερικό περιβάλλον.