Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική για τη διασφάλιση της ποιότητας του ΠΠΣ Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής πραγματεύεται το αντικείμενο της Διατροφής του Ανθρώπου, σε όλο το εύρος του όρου Δίαιτα: από τα θρεπτικά συστατικά και τα τρόφιμα έως τον τρόπο ζωής, με γνώμονα την υγεία και ευζωία.

Έχει ως σκοπό την καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστήμης της Διαιτολογίας-Διατροφής και την κατάρτιση επιστημόνων που θα την εφαρμόζουν, με στόχο τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και της διατροφικής κατάστασης τόσο μεμονωμένων ατόμων όσο και ομάδων του πληθυσμού, υγιών ή ασθενών, σε όλο το εύρος των ηλικιών και στις διαστάσεις τόσο της πρόληψης όσο και της θεραπείας νόσων ή άλλων καταστάσεων υγείας.

Το ΠΠΣ του Τμήματος ανταποκρίνεται στην ανάγκη της κοινωνίας για πτυχιούχους υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, έτοιμους να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της κοινωνίας με επαγγελματική ευσυνειδησία και με ερευνητικές ικανότητες βασισμένες στις σύγχρονες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις.

Η εκπαίδευση που παρέχεται στο Τμήμα καλύπτει το ευρύτερο φάσμα των γνωστικών αντικειμένων της Διατροφής, συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την εργαστηριακή και την πρακτική άσκηση και συνάδει με τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις.

Το Τμήμα είναι υπεύθυνο να διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευτικοί στόχοι που σχετίζονται με τις δεξιότητες των αποφοίτων του προγράμματος συνάδουν με τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσανατολισμό των μαθημάτων, καθώς και τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται με μια στοχοθετημένη εκπαιδευτική και ερευνητική στρατηγική, καθώς και με την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ΠΠΣ.

Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο του Προγράμματος του Τμήματος αντανακλά την ανάγκη της κοινωνίας για πτυχιούχους της Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, οι οποίοι μπορούν αυτοδύναμα να εργαστούν σε όλους τους τομείς όπου η τροφή και η διατροφή έχουν σημασία και πιο συγκεκριμένα:

– Να καθοδηγούν τις επιλογές υγιεινής διατροφής στο πλαίσιο της πρόληψης και να εργάζονται με όλες τις ηλικιακές ομάδες.
– Να εφαρμόζουν τη διαδικασία της διατροφικής φροντίδας, από τη διάγνωση του διατροφικού προβλήματος έως την αξιολόγηση της διαιτητικής παρέμβασης.
– Να διαχειρίζονται οξείες και χρόνιες παθολογικές καταστάσεις μέσω κατάλληλης διαιτητικής παρέμβασης.
– Να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες τροφίμων και τη βιομηχανία με στόχο την ανάπτυξη ασφαλών, βιώσιμων και θρεπτικών τροφίμων.
– Να συνεργάζονται με λοιπούς επαγγελματίες όπως απαιτεί το εκάστοτε διατροφικό ζήτημα, καθώς και με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με την παροχή τροφίμων και την υγιεινή διατροφή.

Οι διεργασίες διασφάλισης της ποιότητας βασίζονται στη στενή συνεργασία μεταξύ των ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων του Τμήματος. Μεγάλο μέρος των εργασιών πραγματοποιούνται από τα όργανα του Τμήματος. Οι διοικητικές μονάδες υποστηρίζουν τις διαδικασίες, για παράδειγμα, παρέχουν πληροφορίες διαχείρισης, όπως πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή φοιτητών/τριών, τον προγραμματισμό της διδασκαλίας, τη διεξαγωγή εξετάσεων και τη διασφάλιση της υποδομής και του περιβάλλοντος σπουδών.