ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟYΣ 2021-2022

Ακολούθως, μπορείτε να βρείτε την κατάταξη των φοιτητών/τριών και απόφοιτων του Τμήματος, οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) και πληρούσαν τα αντίστοιχα κριτήρια.

Η κατάταξη πραγματοποιήθηκε για τους φοιτητές/τριες και τους αποφοίτους με βάση τον δείκτη προόδου (μέσος όρος βαθμολογίας) και τον βαθμό πτυχίου αντίστοιχα.

Οι δικαιούχοι ένταξης στο πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 είναι συνολικά 50 (πενήντα). Οι θέσεις κατανέμονται ισομερώς ανάμεσα στους/στις φοιτητές/τριες και τους/τις απόφοιτους/ες.

Γραμματεία Τμήματος