ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Οι εισακτέοι στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένη εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην Ανακοίνωση: «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ» καλούνται να καταθέσουν έως την Τετάρτη 03/10/2018 αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική αποστολή στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας- Διατροφής, Γραφείο 3.3, Κτήριο Βιβλιοθήκης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 17671 Καλλιθέα, Αττική. (ώρες 12.00 –14.00)

Α) την αίτηση και τα δικαιολογητικά εγγραφής στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή»

Β) την αίτηση και τα δικαιολογητικά απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων στο ΠΜΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ