Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων μελών ΔΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου