Διατροφή & Επισιτιστική Ασφάλεια στον Πλανήτη

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Β' Εξάμηνο
ECTS
3
Μέθοδος
Διαλέξεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να προκαλέσει έναν γόνιμο διάλογο πάνω στον τρόπο διαχείρισης των επισιτιστικών συστημάτων έτσι ώστε να παρέχεται διατροφική ασφάλεια και, παράλληλα, να συντηρούνται οι παραγωγικές δυνατότητες των οικοσυστημάτων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
• επισημαίνει τις αλλαγές που έχουν συντελεσθεί στην παραγωγή και κατανάλωση τροφής στη διάρκεια του εικοστού αιώνα σε παγκόσμιο επίπεδο.
• κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο η παραγωγή και διανομή της τροφής επηρεάζει τη διατροφική κατάσταση των πληθυσμών και το φυσικό περιβάλλον.
• έχει γνώση για τα κυριότερα διατροφικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι πολίτες στις αναπτυγμένες καθώς και στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες.
• κατανοεί τη σχέση ανάμεσα στην παραγωγή τροφίμων, τις διατροφικές συνήθειες και την βιωσιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος.
• αναγνωρίζει τη σημασία της εφαρμογής μέτρων για την υποστήριξη μιας βιώσιμης διατροφής σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

  • Συνεργασία
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)