Διατροφή &Πρόληψη Νοσημάτων

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Ζ' Εξάμηνο, ΣΤ' Εξάμηνο
ECTS
3
Μέθοδος
Διαλέξεις
Τύπος Μαθήματος
Επιλογής
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει μια συνολική συνθετική θεώρηση του ρόλου της διατροφής στην πρόληψη νοσημάτων φθοράς, παρέχοντας τα περισσότερο σύγχρονα δεδομένα στον τομέα αυτό. Περιγράφει τις βασικές θεωρίες που ερμηνεύουν την επικράτηση των νοσημάτων φθοράς και τον ρόλο της διατροφής, είτε ως ανεξάρτητος παράγοντας, είτε ως ένα επιμέρους συστατικό του συνολικού τρόπου ζωής. Σε ένα επόμενο επίπεδο, εξετάζεται ο ρόλος των βασικών ομάδων τροφίμων και θρεπτικών συστατικών και κάποιων ιδιαίτερων επιμέρους χαρακτηριστικών της δίαιτας στην πρόληψη ή και την εμφάνιση νοσημάτων φθοράς. 

Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση:

  1. Να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα συστηματικών ανασκοπήσεων, μετα-αναλύσεων ή και απλών επιστημονικών μελετών στην διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα σε ένα στοιχείο της διατροφής και την εμφάνιση μιας νόσου. 
  2. Να κατανοήσουν το μέγεθος του ρόλου ενός στοιχείου της διατροφής στην εμφάνιση μιας νόσου ή στην πρόληψή της. 
  3. Να περιγράψουν αλληλεπιδράσεις διαφόρων στοιχείων της διατροφής στην εμφάνιση μιας νόσου ή στην πρόληψή της. 
  4. Να αντιληφθούν τις ποικίλες διαστάσεις της διατροφής και τον ρόλο τους στην πρόληψη ή την εμφάνιση μιας νόσου.
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη αλλά και ομαδική εργασία
  • Σεβασμός στην διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)