Εισαγωγή στη Διατροφή

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Α' Εξάμηνο
ECTS
5
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εισάγει τον/την φοιτητή/τρια στις αρχές της επιστήμης της διατροφής.
Διαπραγματεύεται βασικές έννοιες, όπως αυτή των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, της
διαιτητικής πρόσληψης και της διατροφικής κατάστασης. Εξετάζει τις πηγές και τους βιολογικούς
ρόλους των θρεπτικών συστατικών. καθώς και τις παραμέτρους που επηρεάζουν τις απαιτήσεις σε
αυτά. Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση της έννοιας των διατροφικών απαιτήσεων, καθώς και
των αρχών οι οποίες διέπουν τη διαμόρφωση διαιτητικών συστάσεων και την αξιολόγηση της
θρεπτικής αξίας των τροφίμων. Τέλος, επιδιώκει την εξοικείωση του/της φοιτητή/τριας με βασικές
μεθοδολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στη μελέτη της διατροφής του ανθρώπου και στις
κλινικές εφαρμογές της.


Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια αναμένεται να:

έχει κατανοήσει την έννοια των διατροφικών απαιτήσεων και τον τρόπο με τον οποίο
καλύπτονται μέσω της πρόσληψης τροφής.

έχει γνώση των βιολογικών ρόλων των θρεπτικών συστατικών.

είναι σε θέση να προσδιορίζει τις διαιτητικές πηγές των θρεπτικών συστατικών.

κατανοεί τη σχέση ανάμεσα στη διαιτητική πρόσληψη και τη διατροφική κατάσταση.

είναι σε θέση να εφαρμόζει μεθοδολογίες αξιολόγησης της ποιότητας των πρωτεϊνών.

κατανοεί τις βασικές αρχές που εφαρμόζονται στη διαμόρφωση των συνιστώμενων διαιτητικών
προσλήψεων.

είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τους πίνακες σύνθεσης τροφίμων για την ανάλυση της διαιτητικής
πρόσληψης.

εφαρμόζει τις αρχές σύνταξης διαιτολογίου.

 

 

  • Αυτόνομη εργασία
  • Επεξεργασία ποσοτικών δεδομένων
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)