Βιοχημεία Ι

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Β' Εξάμηνο
ECTS
6
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα της Βιοχημείας Ι μέσα από τα βασικά κεφάλαια πρωτεΐνες, ένζυμα, συνένζυμα, υδατάνθρακες, λιποειδή, έχει σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στη δομική βιοχημεία και για τον λόγο αυτό αναφέρεται στη δομή των κύριων τάξεων των βιομορίων.
Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού:
• Ο/Η εκπαιδευόμενος/-η αποκτά γνώσεις πάνω στη δομή, στους κανόνες ονοματολογίας και στις χημικές ιδιότητες των βιομορίων αυτών. Επιπλέον, μαθαίνει να περιγράφει και να αναγνωρίζει τα πιο διαδεδομένα και σημαντικά μέλη της κάθε τάξης βιομορίων τα οποία εκδηλώνουν σημαντικούς ρόλους στα βιολογικά φαινόμενα.
• Ο/Η εκπαιδευόμενος/-η κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τα βιομόρια αυτά τις διεργασίες του κάθε ζωντανού οργανισμού, και επίσης μπορεί να εξηγήσει και να διακρίνει την επίδραση της δομής στην εκδήλωση των βιολογικών ρόλων που επιτελούν τα βιομόρια αυτά.
• Απώτερος σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος την ικανότητα να ταξινομεί, να ονομάζει και να αναγνωρίζει τις βασικότερες βιοοργανικές ενώσεις που θα συναντήσει στη συνέχεια της εκπαίδευσής του και στην επαγγελματική του δραστηριότητα.
• Η συνύπαρξη αντίστοιχων εργαστηριακών ασκήσεων και η πραγματοποίηση των φροντιστηριακών μαθημάτων διευκολύνει αφενός την εκμάθηση των θεωρητικών θεμάτων μέσω προσωπικής συμμετοχής και αφετέρου βελτιώνει τις κινητικές δεξιότητες αυτού εκπαιδεύοντάς τον σε κίνηση με ακρίβεια, ταχύτητα και προγραμματισμό.
• Τέλος μαθαίνει να οργανώνει, να επεξεργάζεται και να εξηγεί πειραματικά δεδομένα.

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)