Ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 Κατάθεση δικαιολογητικών για ολοκλήρωση εγγραφής

Οι επιτυχόντες/ούσες της ειδικής κατηγορίας ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις που πραγματοποίησαν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής τους μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, έως και την Πέμπτη 14/9/2023 (Δευτέρα έως Πέμπτη 11.00-14.00) τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.

Αντίγραφο ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής από την πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η οποία φέρει, μετά την υποβολή της, αριθμό πρωτοκόλλου
Ευκρινές αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε.
Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε:
i) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονταικάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, είτε
ii) από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.
Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
• (μόνο για άρρενες φοιτητές) Πιστοποιητικό γέννησης ή Οικογενειακής κατάστασης στο οποίο να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων
Εκτύπωση ΑΜΚΑ (www.amka.gr)
Έντυπο Στοιχείων (για τη λήψη του πατήστε εδώ)

Μόνο για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, που η κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών δεν είναι δυνατή με αυτοπρόσωπη παρουσία, τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς, με courier ή συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής (βλ. παρακάτω). Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να κατατεθεί επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση προς τη Γραμματεία του Τμήματος, στο περιεχόμενο της οποίας θα αναγράφεται το ακόλουθο αίτημα:

“επιθυμώ
• την ολοκλήρωση της εγγραφής μου στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής
• την αποστολή των προσωπικών μου κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ……………………………………………..”

στο σημείο αυτό θα σημειώσετε τη δική σας ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) στην οποία επιθυμείτε να αποσταλούν οι κωδικοί σας.
Η Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να υποβληθεί:

• μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-dilosi.

Επισημαίνουμε ότι, στο σύστημα της ηλεκτρονικής εφαρμογής υπεύθυνης δήλωσης, εισέρχεστε με τα δικά σας στοιχεία (όχι του γονέα) διότι με αυτόν τον τρόπο πιστοποιείται η ταυτότητα του ατόμου που υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση. (αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ( dietad@hua.gr)

• μέσω ΚΕΠ, όπου θα συμπληρώσετε αντίστοιχα μία υπεύθυνη δήλωση και θα πιστοποιηθεί το γνήσιο της υπογραφής σας. (ταχυδρομική αποστολή της υπεύθυνης δήλωσης στη διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής:

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής
Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 17676, Καλλιθέα – Αθήνα
(Υπόψη: Γραμματείας Τμήματος)