Κατατακτήριες Εξετάσεις (απόφοιτοι/ες Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας)

Σύμφωνα με την υπ ́αριθμ. 46935/Ζ1/21-4-2022 (Β΄ 2031) υπουργική απόφαση, ορίζεται η διαδικασία κατάταξης απόφοιτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, η οποία γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται με την επιμέλεια του Α.Ε.Ι. κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο με τις κατατακτήριες εξετάσεις του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α’ 260) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει, και αφορούν εξέταση με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Κατατακτήριες Εξετάσεις, έχουν οι απόφοιτοι/ες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας, οι οποίοι/ες ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο, των συναφών ειδικοτήτων, όπως αυτές αποφασίστηκαν και αναφέρονται στην πιο κάτω ανακοίνωση.

Αναλυτική ανακοίνωση – ύλη εξετάσεων