ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή” – Κατάλογος Επιτυχόντων – Κατάλογος Επιλαχόντων- Κατάλογος υπόχρεων παρακολούθησης Σεμιναρίου Αρχές Διατροφής-Δικαιολογητικά για την εγγραφή στο ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, στην υπ’ αριθμ. 127/22-09-2022 συνεδρίασή της:

1. Ενέκρινε και επικύρωσε:

  • τον Πίνακα των επιτυχόντων/ουσών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή» για το ακαδ. έτος 2022-2023 (ανά κατεύθυνση και ανά Πρόγραμμα Πλήρους/Μερικής φοίτησης),
  • τον Πίνακα των επιλαχόντων/ουσών (ανά κατεύθυνση και ανά Πρόγραμμα Πλήρους/Μερικής φοίτησης).

2. Όρισε ως υποχρέωση την παρακολούθηση του εισαγωγικού σεμιναρίου «Αρχές Διατροφής», διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, στους επιτυχόντες (από την υποχρέωση αυτοί εξαιρούνται οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Διαιτολογίας-Διατροφής).

Οι εγγραφές στο ΠΜΣ θα πραγματοποιηθούν από 27/09/2021 έως και 03/10/2022

Παρακαλούνται όσοι επιτυχόντες/όσες επιτυχούσες ΔΕΝ επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή στο ΠΜΣ να αποστείλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ σχετική επιστολή έως 28/09/2022.

Σε περίπτωση ΜΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ θέσεων από τους επιτυχόντες/τις επιτυχούσες, οι επιλαχόντες/ουσες ανά κατεύθυνση και σειρά κατάταξης θα ενημερωθούν προκειμένου, εφόσον το επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν εγγραφή τους στο Πρόγραμμα.

ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή” – Κατάλογος Επιτυχόντων – Κατάλογος Επιλαχόντων- Κατάλογος υπόχρεων παρακολούθησης Σεμιναρίου Αρχές Διατροφής-

Δικαιολογητικά για την εγγραφή στο ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Αίτηση εγγραφής