ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

 

Ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής απονέμει Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας (Π.Π.Δ.Ε.) μετά τη λήψη του πτυχίου, σε όσους/ες από τους/τις φοιτητές/τριες και αποφοίτους του Τμήματος παρακολουθήσουν και εξεταστούν επιτυχώς σε οριζόμενα ψυχοπαιδαγωγικά μαθήματα.

 

Τα υποχρεωτικά μαθήματα παρακολούθησης για τη χορήγηση Π.Π.Δ.Ε. περιλαμβάνουν:

 • τρία (3) «δάνεια» μαθήματα τα οποία οι φοιτητές/τριες ή απόφοιτοι θα κληθούν να παρακολουθήσουν στο Τμήμα Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης (Τ.Ο.Β.Α.) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου,
 • ένα (1) μάθημα που ανήκει στα υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής (Τ.Ε.Δ.Δ.),
 • επιπλέον, εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης ελάχιστης διάρκειας ογδόντα (80) ωρών, η οποία συνίσταται σε παρακολούθηση και διδασκαλία σε σχολεία.

 

Μαθήματα παρακολούθησης για τη χορήγηση Π.Π.Δ.Ε.
α/α ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΟΛΙΑ
1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη δάνειο-μάθημα Τ.Ο.Β.Α. (Γ’ εξαμήνου)
2. Παιδαγωγική Ψυχολογία δάνειο-μάθημα Τ.Ο.Β.Α. (Γ’ εξαμήνου)
3. Διδακτική Μεθοδολογία δάνειο-μάθημα Τ.Ο.Β.Α. (Δ’ εξαμήνου)
4. Διατροφική Αγωγή μάθημα κορμού Τ.Ε.Δ.Δ. (ΣΤ’ εξαμήνου)
5. Πρακτική Άσκηση Διάρκεια: 80 ώρες

 

Δικαίωμα κατάθεσης αίτησης για παρακολούθηση του Προγράμματος χορήγησης Π.Π.Δ.Ε. έχουν:

 • οι απόφοιτοι του Τμήματος,
 • οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τα τρία πρώτα έτη σπουδών και δεν οφείλουν υποχρεωτικά για την απόκτηση δικαιώματος συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μαθήματα, ενώ παράλληλα οφείλουν έως έξι (6) μαθήματα συνολικά,
 • οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τα δύο πρώτα έτη σπουδών και οφείλουν έως τέσσερα (4) μαθήματα.

 

Όσον αφορά στη διαδικασία επιλογής των φοιτητών/τριών και αποφοίτων ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Ο μέγιστος συνολικός αριθμός των φοιτητών/τριών και αποφοίτων του Τ.Ε.Δ.Δ. που θα επιλέγονται προκειμένου να παρακολουθήσουν τα οριζόμενα για τη λήψη του Π.Π.Δ.Ε. μαθήματα ανά ακαδημαϊκό έτος, καθορίζεται σε ετήσια βάση στην αρχή του έτους μετά από συν-απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Δ.Δ. και του Τ.Ο.Β.Α. Κάθε ακαδημαϊκό έτος ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Π.Π.Δ.Ε. θα μοιράζεται εξ ίσου σε αποφοίτους, φοιτητές/τριες τετάρτου έτους και φοιτητές/τριες τρίτου έτους. Εάν δεν υπάρχουν αιτήσεις σε κάποια εκ των παραπάνω τριών κατηγοριών, ο συνολικός αριθμός θα μπορεί να προκύψει από τις υπόλοιπες κατηγορίες υποψηφίων.

 

 • Οι επιλεχθέντες απόφοιτοι ή φοιτητές/τριες οφείλουν να παρακολουθήσουν τα δάνεια μαθήματα που παρέχονται από το Τ.Ο.Β.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος ένταξής τους στο Πρόγραμμα Π.Π.Δ.Ε. Ως μέγιστος χρόνος επιτυχούς παρακολούθησης του Προγράμματος Π.Π.Δ.Ε. ορίζονται τα τέσσερα (4) εξάμηνα. Παράταση στον χρόνο παρακολούθησης μπορεί να δοθεί από το Τ.Ε.Δ.Δ. σε περίπτωση που η υπαιτιότητα δεν είναι του ίδιου του ατόμου που παρακολουθεί το Πρόγραμμα Π.Π.Δ.Ε.

 

 • Η επιλογή των υποψήφιων φοιτητών/τριών και αποφοίτων γίνεται από τη Συνέλευση Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία ελέγχει εάν οι αιτούντες/σες κατοχυρώνουν το δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με τους προαναφερθέντες όρους, και προχωρά σε κατάταξη αυτών σύμφωνα με το ακόλουθο κριτήριο κατάταξης:
  • τον βαθμό πτυχίου, για τους αποφοίτους
  • τον μέσο όρο βαθμολογίας μέχρι την ημερομηνία της αίτησής τους, για τους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για απόκτηση Π.Π.Δ.Ε. φοιτητές/τριες και απόφοιτοι έχουν δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από 22.07.2022 έως 05.08.2022 (ώρα 12:00). Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τ.Ε.Δ.Δ. (dsec@hua.gr), συμπληρώνοντας το έντυπο της αίτησης.

(για τη λήψη του αρχείου της αίτησης, αν χρησιμοποιείτε ως περιηγητή τον Chrome, παρακαλώ πατήστε δεξί κλικ + αποθήκευση συνδέσμου ως)

 

Ο τελικός πίνακας κατάταξης καθώς και ο συνολικός αριθμός αιτούντων/ουσών που θα γίνουν δεκτοί/ές για ένταξή τους στο Πρόγραμμα χορήγησης Π.Π.Δ.Ε. κατά το ακαδ. έτος 2022-2023 θα ανακοινωθούν ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία έως την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2022-2023.

 

Σημειώνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η συμμετοχή στο Πρόγραμμα και η χορήγηση Π.Π.Δ.Ε. από το Τμήμα σε φοιτητές/τριες και αποφοίτους του είναι δωρεάν.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος