Αρχές Επαγγελματισμού, Διοίκησης & Marketing

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Ζ' Εξάμηνο, ΣΤ' Εξάμηνο
ECTS
3
Μέθοδος
Διαλέξεις
Τύπος Μαθήματος
Επιλογής
Γλώσσα
Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • αντιλαμβάνεται τις βασικές αρχές επαγγελματισμού και τις ιδιαιτερότητες των επαγγελμάτων υγεία
 • αναγνωρίζει την διεπιστημονικότητα του επαγγέλματος του διαιτολόγου καθώς και τα όριά του
 • διαμορφώνει θετικές σχέσεις συνεργασίας με συναδέλφους/ισσες σε διεπιστημονικές ομάδες 
 • κατανοεί την οργανωσιακή αποτελεσματικότητα και να αναγνωρίσει τη σημασία της επίδρασης των διαδικασιών της διαχείρισης (management) στην ανθρώπινη συμπεριφορά
 • αναγνωρίζει τη σχέση ανάμεσα στην απόδοση του οργανισμού και τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων
 • κατανοεί τις βασικές έννοιες του ολοκληρωμένου σύγχρονου μάρκετινγκ. 
 • αναλύει την αγορά στο πλαίσιο προετοιμασίας και κατάρτισης της στρατηγικής 
 • αντιλαμβάνεται την έννοια της αξίας στους πελάτες και πώς αυτή μετουσιώνεται σε βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης πόρων προσανατολισμένων στις ανάγκες τους. 
 • γνωρίζει τις σύγχρονες επικοινωνιακές πρακτικές, άμεσες και έμμεσες.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)