Διατροφή & Δημόσια Υγεία

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
ΣΤ' Εξάμηνο
ECTS
5
Μέθοδος
Ασκήσεις, Διαλέξεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις βασικές αρχές της δημόσιας υγείας και τον ρόλο της διατροφής. Οι επιμέρους ενότητες που καλύπτονται περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της υγείας και της διαιτητικής πρόσληψης σε επίπεδο πληθυσμών, τις μορφές διαιτητικών παρεμβάσεων σε επίπεδο δημόσιας υγείας, την επισιτιστική ανασφάλεια στις αναπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες, και τις σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν το πώς η αλλαγή του περιβάλλοντος μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της διατροφής, την ασφάλεια και την επάρκεια των τροφίμων, αλλά και την υγεία γενικότερα.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

 1. να κατανοούν βασικούς δείκτες υγείας και να μπορούν με βάση αυτούς να αντιληφθούν την σπουδαιότητά τους στην δημόσια υγεία.
 2. να αναζητήσουν δείκτες υγείας σε εθνικό επίπεδο, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
 3. να αναζητήσουν δείκτες διαθεσιμότητας τροφίμων αλλά και στοιχεία κατανάλωσης τροφίμων και πρόσληψης θρεπτικών συστατικών σε παγκόσμιες βάσεις σχετικών δεδομένων.
 4. να αξιολογήσουν ένα πρόγραμμα δημόσιας υγείας υπό το πρίσμα της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας.
 5. να επιχειρηματολογήσουν για τον ρόλο στοιχείων της διατροφής στην νοσηρότητα και την θνησιμότητα, δίνοντας έμφαση στα μη μεταδιδόμενα νοσήματα.
 6. να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα διατροφικής παρέμβασης σε επίπεδο δημόσιας υγείας υπό μια δομημένη επιστημονική μεθοδολογία.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη αλλά και ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στην διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)