Διατροφική Αξιολόγηση

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Γ' Εξάμηνο
ECTS
5
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στον χώρο της υγείας για την αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης του εξεταζομένου (βρέφους, παιδιού, ενήλικα και υπερήλικα) σε επίπεδο ατόμου ή πληθυσμού. Στοχεύει στην εκπαίδευση των φοιτητών/τριών για τη μεθοδολογικά ορθή χρήση επιμέρους τεχνικών και εργαλείων με στόχο την ολιστική αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης του εξεταζόμενου, λαμβάνοντας υπόψη ένα σύνολο παραμέτρων.

Συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια είναι σε θέση να καταγράφει με μεθοδολογική ακρίβεια και εγκυρότητα και να αξιολογεί συνδυαστικά ένα σύνολο πληροφοριών και δεικτών της διατροφικής κατάστασης του εξεταζομένου ατόμου ή πληθυσμού, όπως:

• κλινικούς δείκτες, το ιατρικό και το οικογενειακό ιστορικό.
• τη διαιτητική πρόσληψη και τις διαιτητικές συνήθειες.
• τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας και ενεργειακής δαπάνης.
• ανθρωπομετρικούς δείκτες και δείκτες σύστασης σώματος.
• αιματολογικούς και βιοχημικούς δείκτες.

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την χρήση απαραίτητων τεχνολογιών
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία αλλά και ομαδική εργασία
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)