Επιδημιολογία Διατροφής

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Β' Εξάμηνο
ECTS
4
Μέθοδος
Διαλέξεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα γίνει αναφορά στις βασικές αρχές που διέπουν την επιδημιολογική έρευνα, και την επιδημιολογία της διατροφής ειδικότερα. Ο/η φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει την παρακολούθηση του μαθήματος θα είναι σε θέση να γνωρίζει την αξία των επιδημιολογικών μελετών, να αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς τους, καθώς και να κρίνει το σχεδιασμό τους. Το μάθημα διακρίνεται σε δύο ενότητες, τη μεθοδολογία της επιδημιολογικής έρευνας και την επιδημιολογία της διατροφής. Σκοπός της πρώτης ενότητας είναι η γνωριμία των φοιτητών/τριών με τις βασικές αρχές σχεδιασμού των επιδημιολογικών μελετών, καθώς επίσης και με τις βασικές αρχές λήψης αποφάσεων. Σκοπός της δεύτερης ενότητας είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές αρχές της επιδημιολογίας της διατροφής, και των συσχετίσεων μεταξύ διατροφικών παραγόντων, υγείας και χρόνιων νοσημάτων.

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Αυτόνομη εργασία
  • Λήψη αποφάσεων
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Άσκηση κριτικής

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)