Γενική Χημεία

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Α' Εξάμηνο
ECTS
6
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση του υλικού κόσμου και των βασικών αρχών που τον διέπουν. Παράλληλα στοχεύει στο να υποδείξει, να αναδείξει και να εφαρμόσει εργαλεία διαμέσου των οποίων το βασικό αυτό επιστημονικό πεδίο υποστηρίζει την εφαρμοσμένη επιστήμη και την έρευνα. Για την υλοποίηση των στόχων αυτών μελετώνται επιλεγμένα θέματα αναλυτικής χημείας, ανόργανης χημείας και φυσικοχημείας.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις έχουν ως στόχο: (α) τη σύνδεση της θεωρίας των παραδόσεων με αντίστοιχα εργαστηριακά πειράματα (β) την εκμάθηση μερικών βασικών εργαστηριακών τεχνικών Γενικής χημείας (γ) την εξοικείωση με βασικές εργαστηριακές τεχνικές και με την εργασία και τη συμπεριφορά εντός εργαστηριακών χώρων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα:

  • Έχει προχωρημένη γνώση και θα έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές που διέπουν τον υλικό κόσμο.
  • Είναι σε θέση να περιγράψει, να ερμηνεύσει και να αξιολογήσει τη μοριακή δομή και τις μοριακές αλληλεπιδράσεις. 
  • Είναι σε θέση να περιγράψει και να ερμηνεύσει χημικά φαινόμενα και μεταβολές σε επίπεδο ανόργανων μορίων.
  • Είναι σε θέση να υπολογίζει και να αξιολογεί παραμέτρους που σχετίζονται με χημικά φαινόμενα και μεταβολές.
  • Είναι σε θέση να γνωρίζει, να χρησιμοποιεί και να αξιολογεί βασικές εργαστηριακές τεχνικές γενικής χημείας.
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)