Οργανική Χημεία

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Α' Εξάμηνο
ECTS
3
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • αναγνωρίζει, ονομάζει, κατατάσσει και ταξινομεί τις οργανικές ενώσεις,
  • αναγνωρίζει τη τρισδιάστατη δομή των μορίων και τις διαφορετικές διατάξεις αυτών στο χώρο,
  • κατανοεί την έννοια της αρωματικότητας και θα μπορεί να ξεχωρίζει τις αρωματικές ενώσεις,
  • μάθει τις βασικότερες φυσικοχημικές ιδιότητες των κύριων τάξεων οργανικών ενώσεων, βάσει των οποίων θα μπορούν να ερμηνεύσει αργότερα τη δομή και λειτουργία των βιομορίων,
  • προβλέπει και να συγκρίνει βασικές φυσικοχημικές ιδιότητες των οργανικών ενώσεων βάσει της δομής τους.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το μάθημα επιτρέπει στον/στην φοιτητή/τρια να αποκτήσει σύνολο εξειδικευμένων γνώσεων που αφορούν τα είδη οργανικών ενώσεων που απαντώνται στον οργανισμό και τα τρόφιμα, οι οποίες θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει καλύτερα την αλληλεπιδράση θρεπτικών συστατικών, τροφίμων και φαρμάκων καθώς και τις βιοχημικές αντιδράσεις του ανθρώπινου οργανισμού. Το μάθημα θα βοηθήσει τον/την φοιτητή/φοιτήτρια να αναπτύξει με αυτονομία τις γνώσεις και τις δεξιότητές του/της σε υψηλότερο επίπεδο.

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)