Οργανική Χημεία

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Α' Εξάμηνο
ECTS
3
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • αναγνωρίζει, ονομάζει, κατατάσσει και ταξινομεί τις οργανικές ενώσεις,
  • αναγνωρίζει τη τρισδιάστατη δομή των μορίων και τις διαφορετικές διατάξεις αυτών στο χώρο,
  • κατανοεί την έννοια της αρωματικότητας και θα μπορεί να ξεχωρίζει τις αρωματικές ενώσεις,
  • μάθει τις βασικότερες φυσικοχημικές ιδιότητες των κύριων τάξεων οργανικών ενώσεων, βάσει των οποίων θα μπορούν να ερμηνεύσει αργότερα τη δομή και λειτουργία των βιομορίων,
  • προβλέπει και να συγκρίνει βασικές φυσικοχημικές ιδιότητες των οργανικών ενώσεων βάσει της δομής τους.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το μάθημα επιτρέπει στον/στην φοιτητή/τρια να αποκτήσει ένα σύνολο εξειδικευμένων γνώσεων που αφορούν τα είδη οργανικών ενώσεων που απαντώνται στον οργανισμό και τα τρόφιμα, οι οποίες θα τον/την βοηθήσουν να κατανοήσει καλύτερα την αλληλεπίδραση θρεπτικών συστατικών, τροφίμων και φαρμάκων, καθώς και τις βιοχημικές αντιδράσεις του ανθρώπινου οργανισμού. Το μάθημα θα βοηθήσει τον/την φοιτητή/φοιτήτρια να αναπτύξει με αυτονομία τις γνώσεις και τις δεξιότητές του/της σε υψηλότερο επίπεδο.

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)