Τοξικολογία

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Ε' Εξάμηνο, ΣΤ' Εξάμηνο
ECTS
3
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Επιλογής
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της Τοξικολογίας. Σκοπός του μαθήματος είναι να συμβάλλει στην βασική εκπαίδευση του διαιτολόγου με στοιχειώδεις γνώσεις για την βλαπτική επίδραση διαφόρων ουσιών στον άνθρωπο. Οι γνώσεις αυτές ανήκουν στον τομέα της τοξικολογίας, η οποία ως επιστήμη είναι διαρκώς εξελισσόμενη με αποτέλεσμα τον συνεχή εμπλουτισμό της με σημαντικές πληροφορίες. Από το πλήθος των ουσιών που κυκλοφορούν σε διάφορα προϊόντα του εμπορίου, στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται μόνο οι πλέον αντιπροσωπευτικές, που βρίσκονται στην καθημερινή χρήση και είναι ενδεχόμενο να προκαλέσουν κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες ή και βλάβες στον οργανισμό. Η παρουσίασή τους γίνεται με σύντομο και σαφή τρόπο ώστε να προβάλλονται και να αφομοιώνονται τα πλέον αξιόλογα τοξικολογικά  χαρακτηριστικά τους και να καταγράφεται η γενική κλινική εικόνα των ανεπιθύμητων ενεργειών ή και των δηλητηριάσεων που η κάθε μία τους προκαλεί.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να γνωρίζει τα ακόλουθα:

  • κατανόηση της δράσης τοξικών ουσιών
  • εκπαίδευση σχετικά με συμπτώματα τοξικότητας

κατανόηση των αλληλεπιδράσεων φαρμάκων και τοξικών με περιβαλλοντικούς και διατροφικούς παράγοντες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Αυτόνομη εργασία
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)