Τροφογνωσία

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Β' Εξάμηνο
ECTS
3
Μέθοδος
Διαλέξεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στα Τρόφιμα. Στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στα βασικά συστατικά των Τροφίμων, στις κατηγορίες Τροφίμων, στη ροή παρασκευής τους και στις προϋποθέσεις για τη διάθεσή τους στην αγορά και στο καταναλωτικό κοινό. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 

  • χρησιμοποιεί σωστά το επιστημονικό και τεχνολογικό λεξιλόγιο και την ορολογία.
  • έχει γνώση των κατηγοριών των Τροφίμων.
  • έχει γνώση των βασικών ροών παρασκευής των Τροφίμων.
  • έχει γνώση των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται για τη διάθεσή τους.
  • μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις γνώσεις του/της σχετικά με τα τρόφιμα και σύμφωνα με τις ανάγκες και τον σύγχρονο τρόπο ζωής.
  • κάνει τεκμηριωμένες κρίσεις και επιλογές σχετικά με τη χρήση των τροφίμων που είναι διαθέσιμα στην καθημερινή ζωή.
  • να κατανοεί τα προβλήματα για την υγεία του ανθρώπου και του πλανήτη που σχετίζονται με την παραγωγή των τροφίμων.
  • Αυτόνομη εργασία
  • Λήψη αποφάσεων
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)