Κοσμητεία & Συνέλευση

Όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής είναι: ο Κοσμήτορας και η Κοσμητεία.

Η κοσμητεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:

α) Τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της σχολής και των προγραμμάτων σπουδών.

β) Τη χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής της σχολής, τον προγραμματισμό και τη στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξής της και τον τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του και των αποφάσεων ιδρύματος.

Όργανα του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής είναι: Ο Πρόεδρος και η Συνέλευση του Τμήματος. Χρέη Προέδρου της Μονοτμηματικής Σχολής εκτελεί ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής

Χρέη Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής εκτελεί ο Κοσμήτορας της μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής.

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής αποτελείται από όλα τα μέλη ΔΕΠ και εκπροσώπους των λοιπών κατηγοριών. Αποτελεί το ανώτατο συλλογικό όργανο διοίκησης του Τμήματος.

Καραθάνος Βάιος

Καθηγητής - Φυσικοχημεία και μηχανική τροφίμων

Χίου Αντωνία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια - Χημική ανάλυση με έμφαση στις λιπαρές ύλες της διατροφής

Τσίγκος Κωνσταντίνος

Καθηγητής - Ενδοκρινολογία, Διατροφή και Μεταβολισμός

Αρναούτης Γιάννης

Επίκουρος Καθηγητής - Διατροφή Αθλουμένων

Μανιός Ιωάννης

Καθηγητής - Διατροφική Αγωγή - Διατροφική Αξιολόγηση