Εισαγωγή στην Κλινική Διατροφή

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Δ' Εξάμηνο
ECTS
4
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να: 

 • εξοικειωθούν με τη διαδικασία διατροφικής φροντίδας, καθώς και με τα έγγραφα/εργαλεία που χρησιμοποιούνται.
 • είναι σε θέση να αναγνωρίζουν άτομα σε διατροφικό κίνδυνο και να αξιολογούν συνολικά τη διατροφική κατάσταση ασθενών, με σκοπό την εκτίμηση των διατροφικών αναγκών στην κλινική πρακτική.
 • μπορούν να σχεδιάζουν διαιτητικά σχήματα και να τα τροποποιούν ανάλογα με τις ανάγκες των ασθενών.
 • έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν στο άτομο με παχυσαρκία.
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)