Μαρκετινγκ

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Η' Εξάμηνο
ECTS
2
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Επιλογής
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων για τον ρόλο της δράσης φυσικών προϊόντων στη γονιδιακή έκφραση τόσο σε in-vitro-κυτταρικά συστήματα, όσο και σε in-vivo πειραματικές συνθήκες. Οι εκπαιδευόμενοι έρχονται σε επαφή με νέα δεδομένα που προκύπτουν από την αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος, και αφορούν την ταυτοποίηση νέων μορίων ρυθμιστών, αλληλουχιών μη κωδικών περιοχών και αποσαφήνιση των αλληλεπιδράσεων μακρομορίων αλλά και μακρομορίων. Κατανοούνται επίσης οι πλειοτροπικές βιολογικές δράσεις συστατικών τροφίμων, προσδιορίζονται οι ελάχιστες ποσότητες που προκαλούν απόκριση στα κυτταρικά συστήματα και στους οργανισμούς συνολικά.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • γνωρίζει τις αρχές οργάνωσης και λειτουργίας των νουκλεϊνικών οξέων,
  • γνωρίζει τις βασικές διαφορές στην ρύθμιση των προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών οργανισμών,
  • γνωρίζει τα επίπεδα της ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης στους ευκαρυώτες,
  • κατανοεί τη σχέση ρύθμισης της έκφρασης και λειτουργίας των κυττάρων διαφορετικού τύπου,
  • γνωρίζει σε ποια επίπεδα γονιδιακής ρύθμισης εμπλέκονται οι διατροφικοί παράγοντες.
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Λήψη αποφάσεων
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)