Διαδικασία Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Διαδικασία Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

1) Κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια του Εαρινού Εξαμήνου το Τμήμα δημοσιεύει πρόσκληση, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής, για την εισαγωγή φοιτητών στο Π.Μ.Σ., του οποίου η έναρξη έχει προγραμματισθεί για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Η πρόσκληση κοινοποιείται και στα ενδιαφερόμενα Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. και στους ενδιαφερόμενους επαγγελματικούς φορείς.

2) Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων.

3) Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Διαιτολογίας και Διατροφής ή άλλων συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

4) Ο συνολικός αριθμός των θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών είναι κατά μέγιστο αριθμό πενήντα πέντε (55) εισακτέοι.

Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων θα καθορίζεται ετησίως μετά από εκτίμηση:
των δυνατοτήτων του επιστημονικού προσωπικού και του Ιδρύματος να υποστηρίζουν αποτελεσματικά το Π.Μ.Σ.,

των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων του επιστημονικού προσωπικού για την ικανοποιητική διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προπτυχιακών προγραμμάτων,

των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Ιδρύματος όσον αφορά στην ομαλή πρόοδο των ερευνητικών προγραμμάτων,

των υλικοτεχνικών δυνατοτήτων του Ιδρύματος,

του επιστημονικού ενδιαφέροντος του Προγράμματος,
των αναγκών της χώρας σε εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό.

5) Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις  προϋποθέσεις και τα κριτήρια που τίθενται από τον Κανονισμό για την εισαγωγή φοιτητών, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ έτος και ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται στο Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που
επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

6) Προκειμένου να διασφαλισθεί η αντικειμενικότητα της κρίσης για την επιλογή των υποψηφίων, συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης Επιτροπή Επιλογής, η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Στην Επιτροπή αυτή διαβιβάζονται οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα συνημμένα δικαιολογητικά. Έργο της Επιτροπής είναι:
Ο έλεγχος των αιτήσεων ως προς το έγκαιρο της υποβολής τους.

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων πιστοποιητικών.

Ο έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας. Η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας τεκμηριώνεται με Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 ή TOEFL με βαθμολογία τουλάχιστον: IBT 80, CBT 213, PBT 550 ή με γραπτή εξέταση που πραγματοποιείται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Από την υποχρέωση αυτή
εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Αγγλόφωνου Πανεπιστημίου.

Η κατάρτιση προγράμματος γραπτής ή/και προφορικής δοκιμασίας των υποψηφίων που εφαρμόζεται με την ευθύνη της.

Η κατάταξη των υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας ύστερα από συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων της δοκιμασίας και των προσόντων των υποψηφίων.

7) Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας συμβάλλουν:
ο βαθμός πτυχίου ή/και εξεταζόμενα μαθήματα,

η σχετική επαγγελματική εμπειρία,

οι επιστημονικές δημοσιεύσεις ανακοινώσεις,

η συνέντευξη.

Τα προαναφερθέντα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων δύναται να διαφοροποιηθούν με απόφαση της Συνέλευσης, η οποία θα λαμβάνεται πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης.

8) Η Επιτροπή Επιλογής περατώνει την κρίση της εντός του μηνός Ιουλίου και υποβάλλει τις προτάσεις της (σειρά κατάταξης καθώς και τις τυχόν υποχρεώσεις συγκεκριμένων φοιτητών για παρακολούθηση μαθημάτων από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών) για έγκριση και επικύρωση στη Συνέλευση. Με απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται ως υποχρέωση για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές αναλόγως του Τμήματος προέλευσης, η επιτυχής παρακολούθηση εισαγωγικού σεμιναρίου είκοσι τεσσάρων (24) ωρών με θέμα «Αρχές Διατροφής» Από την υποχρέωση αυτοί εξαιρούνται οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Διαιτολογίας Διατροφής. Ο κατάλογος των επιτυχόντων δημοσιεύεται τον Ιούλιο.

9) Οι επιτυχόντες μαζί με την αίτηση εγγραφής μπορούν να καταθέτουν αίτηση για απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής τέλους φοίτησης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του ν. 4485/2017.
Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά που ορίζονται από τον νόμο δεν θα λαμβάνονται υπ όψιν από την Επιτροπή Επιλογής. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή δεν δικαιούνται απαλλαγή.

10) Οι εγγραφές των επιτυχόντων γίνονται τον Σεπτέμβριο.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή
Public Health & Nutrition
Κινητικότητα Erasmus

Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κεντρικό Κτήριο, 1ος όροφος.
Τηλ: 210 9549158
Τηλ: 210 9549130
email: esofou[AT]hua.gr
Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα έως Πέμπτη 13.00-15.00

Υποδομές & Φοιτητική Μέριμνα

Υλικοτεχνική Υποδομή
Φοιτητική Μέριμνα
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Β.Κ.Π.)
Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας
Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών
Ρυθμίσεις και Παροχές για Ειδικές Ομάδες Φοιτητών
Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Στοχοθεσία
Πολιτική Ποιότητας
Δημοσιοποιημένη Πολιτική Υποστήριξης & Ανάπτυξης του ΠΜΣ Προσωπικού

Ενημερωτικά φυλλάδια & κανονισμοί σπουδών

Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή (pdf)
Public Health and Nutrition (pdf)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Κανονισμός Σπουδών Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή (2018)

Χρήσιμα Έντυπα

Πρότυπο Αίτησης (γενικό)
Αίτηση Αναστολής Φοίτησης
Αίτηση Παράτασης Φοίτησης
Αίτηση Ορισμού Θέματος και Μελών ΜΔ Επιτροπής
Αίτηση Αλλαγής Θέματος ΜΔ
Αίτηση Αλλαγής Θέματος και Επιβλέποντα ΜΔ
Αίτηση Αλλαγής Θέματος και Μελών ΜΔ