Διοίκηση ΠΜΣ

Για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα είναι:

Η Σύγκλητος

Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του Π.Μ.Σ. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από τον νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών συστήνεται σε κάθε Ίδρυμα, αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου και τους Κοσμήτορες του οικείου Ιδρύματος. Είναι αρμόδια για τον έλέγχο της εισήγησης του Τμήματος για την Ίδρυση Π.Μ.Σ. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου διαβιβάζει την εισήγηση της Συνέλευσης στη Σύγκλητο. Εάν η Επιτροπή κρίνει την εισήγηση ελλιπή ή διαφωνεί ως προς το περιεχόμενό της σε σημεία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, σύμφωνα με τον Νόμο, αναπέμπει την εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος.

Η Συνέλευση του Τμήματος

H Συνέλευση του Τμήματος είναι αρμόδια για κάθε θέμα διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα που σχετίζεται με τις μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο Τμήματος και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

i) εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών για την αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ.,
ii) ορίζει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής,
iii) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.,
iv) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών,
v) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών,
vi) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου.

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την εποπτεία και τον συντονισμό του συνόλου των μεταπτυχιακών δραστηριοτήτων του Τμήματος. Η Σ.Ε. απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό διδακτικό έργο ή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών. Τα μέλη της Σ.Ε. εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος και η θητεία τους είναι δύο (2) έτη.

ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή

Διευθυντής ΠΜΣ:

Νομικός Τζώρτζης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής:

Καλιώρα Ανδριάνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κοντογιάννη Μερόπη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αρναούτης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής
Τέντα Ρωξάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΠΜΣ Διατροφή και Υγεία

Διευθυντής ΠΜΣ:

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής:

Msc Public Health and Nutrition

Διευθυντής ΠΜΣ:

Παναγιωτάκος Δημοσθένης, Καθηγητής

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής:

Γιαννακούλια Μαίρη, Καθηγήτρια

Μανιός Ιωάννης, Καθηγητής

Μπόσκου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναστασίου Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής

 

Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ. έχει την ευθύνη της διοικητικής, οργανωτικής και λειτουργικής διεύθυνσης του Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία και την ποιοτική βελτίωση του Π.Μ.Σ..

Εκπροσώπηση φοιτητών στα συλλογικά όργανα

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν δια των εκπροσώπων τους στα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα λήψης αποφάσεων και στα εκλεκτορικά σώματα ανάδειξης πανεπιστημιακών αρχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Νόμου.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή
Public Health & Nutrition
Κινητικότητα Erasmus

Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κεντρικό Κτήριο, 1ος όροφος.
Τηλ: 210 9549158
Τηλ: 210 9549130
email: esofou[AT]hua.gr
Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα έως Πέμπτη 13.00-15.00

Υποδομές & Φοιτητική Μέριμνα

Υλικοτεχνική Υποδομή
Φοιτητική Μέριμνα
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Β.Κ.Π.)
Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας
Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών
Ρυθμίσεις και Παροχές για Ειδικές Ομάδες Φοιτητών
Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Στοχοθεσία
Πολιτική Ποιότητας
Δημοσιοποιημένη Πολιτική Υποστήριξης & Ανάπτυξης του ΠΜΣ Προσωπικού

Ενημερωτικά φυλλάδια & κανονισμοί σπουδών

Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή (pdf)
Public Health and Nutrition (pdf)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Κανονισμός Σπουδών Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή (2018)

Χρήσιμα Έντυπα

Πρότυπο Αίτησης (γενικό)
Αίτηση Αναστολής Φοίτησης
Αίτηση Παράτασης Φοίτησης
Αίτηση Ορισμού Θέματος και Μελών ΜΔ Επιτροπής
Αίτηση Αλλαγής Θέματος ΜΔ
Αίτηση Αλλαγής Θέματος και Επιβλέποντα ΜΔ
Αίτηση Αλλαγής Θέματος και Μελών ΜΔ