Σκοπός & Στόχοι

Στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής
του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) (ν.4485/2017).

Οι περισσότεροι από τους αποφοίτους των Προγραμμάτων έχουν καταλάβει επίλεκτες θέσεις στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, σε νοσοκομεία, οργανισμούς και φορείς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας πρόληψης της δημόσιας υγείας, στην κοινότητα, στη βασική εκπαίδευση, αλλά και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα.

Τα Π.Μ.Σ. απευθύνονται σε πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής: Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Επιστήμης Τροφίμων, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Κτηνιατρικής, Οδοντιατρικής, Μαιευτικής, Επιστήμης Αθλητισμού, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Δημόσιας Υγείας, Γεωπονικής Επιστήμης, Βιοτεχνολογίας, Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας, Ψυχολογίας, Φυσικοθεραπείας, Παιδαγωγικών Σπουδών κ.ά.

Τα Π.Μ.Σ. αποσκοπούν στη(ν):
• παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα θέματα της Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας- Διατροφής, ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να συμμετέχουν στη διαδικασία διατροφικής φροντίδας και υποστήριξης σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο, με προορισμό να καλύψουν ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων,
• ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας των φοιτητών/τριών, με τη χρηματοδότηση αυτής από πόρους του Προγράμματος,
• παραγωγή και προαγωγή νέας γνώσης,
• ανάδειξη της Αριστείας, χορηγώντας βραβεία στους διακριθέντες φοιτητές/τριες,
• διαρκή στήριξη των αποφοίτων, μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου.
Μέσα από ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και αξιοποιώντας τεχνικές υποδομές ασύγχρονης (εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης, το Π.Μ.Σ. στοχεύει στη(ν):
• διαμόρφωση πλαισίου ερευνητικής και διδακτικής συνεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και άλλους Φορείς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, σημαντικός αριθμός των διδασκόντων προέρχεται από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς επίσης και από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και Οργανισμούς.
• ενίσχυση των μετακινήσεων φοιτητών/τριών, καθώς και διδακτικού προσωπικού, σε ερευνητικά κέντρα ή Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, για τη διεξαγωγή έρευνας και για συμμετοχές σε συνέδρια,
• προβολή του ερευνητικού έργου των φοιτητών/τριών σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, στα οποία οι φοιτητές/τριες καλούνται να παρουσιάσουν τις ερευνητικές τους εργασίες.

Τα Προγράμματα παρέχουν τη δυνατότητα για Μεταπτυχιακές Σπουδές πλήρους και μερικής
φοίτησης.
• Το Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης ολοκληρώνεται σε κατ ́ ελάχιστο 1,5 έτη, απαιτεί καθημερινή παρακολούθηση, επιτυχή εξέταση εννέα μαθημάτων και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής.
• Το Π.Μ.Σ. μερικής φοίτησης ολοκληρώνεται σε κατ ́ ελάχιστο 2,5 έτη. Απευθύνεται, κυρίως, σε εργαζόμενους, σε άτομα που δεν μπορούν να παραβρίσκονται καθημερινώς στους χώρους του Πανεπιστημίου (π.χ. άτομα που διαμένουν εκτός της περιοχής των Αθηνών) κλπ. Όπως και στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, απαιτείται η επιτυχής εξέταση εννέα μαθημάτων και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή
Public Health & Nutrition
Κινητικότητα Erasmus

Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κεντρικό Κτήριο, 1ος όροφος.
Τηλ: 210 9549158
Τηλ: 210 9549130
email: esofou[AT]hua.gr
Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα έως Πέμπτη 13.00-15.00

Υποδομές & Φοιτητική Μέριμνα

Υλικοτεχνική Υποδομή
Φοιτητική Μέριμνα
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Β.Κ.Π.)
Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας
Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών
Ρυθμίσεις και Παροχές για Ειδικές Ομάδες Φοιτητών
Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Στοχοθεσία
Πολιτική Ποιότητας
Δημοσιοποιημένη Πολιτική Υποστήριξης & Ανάπτυξης του ΠΜΣ Προσωπικού

Ενημερωτικά φυλλάδια & κανονισμοί σπουδών

Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή (pdf)
Public Health and Nutrition (pdf)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Κανονισμός Σπουδών Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή (2018)

Χρήσιμα Έντυπα

Πρότυπο Αίτησης (γενικό)
Αίτηση Αναστολής Φοίτησης
Αίτηση Παράτασης Φοίτησης
Αίτηση Ορισμού Θέματος και Μελών ΜΔ Επιτροπής
Αίτηση Αλλαγής Θέματος ΜΔ
Αίτηση Αλλαγής Θέματος και Επιβλέποντα ΜΔ
Αίτηση Αλλαγής Θέματος και Μελών ΜΔ